Saturday, 29 September 2012

Who is it?

Kto to?


M: Hannah, what did you draw?
H: God. God in Heaven.
M: I see... What is his face like?
H: Like that (a move with a hand across her face, from left to right)
M: What face is it? Sad or happy?
H: Reflective...

M: Hannah, co narysowałaś?
H: Boga. Boga w Niebie.
M: Acha... A jaką On ma minę?

H: No taką (ruch po buzi od prawej do lewej)
M: Czyli jaką? Jest smutny czy wesoły?

H: Zamyślony...

Wednesday, 19 September 2012

Dwarves around us :)

Krasnoludki są wśród nas :)


There is a bit of a dwarf theme around here. Yes we know, very un-Montessori :) Still, I love the stories, especially about the night life of our house and who crawls our of little holes in the floor to be up to no good when all the big people are asleep. I have no problem recognising them as fantasy :P
Anyway, Wroclaw, our city is also known for its abundance of dwarves and last weekend we had a Dwarf Festival. I had a grand time - first learning how to make lollipops and making two all by myself and then joining other festivities, out of which I was only interested in woring and playing with clay. Mummy couldn't drag me away! What came out of it? See below :)

 

Ciągnie nam się tutaj troszkę temat krasnoludków :) Tak tak, wiemy, bardzo to nie po montessoriańsku :) Tak czy inaczej, historie krasnoludkowe bardzo lubię, szczególnie te o nocnym życiu naszego domu i o tym kto wyłazi z dziurek w podłodze, żeby łobuzować, kiedy duży ludzie śpią. Nie mam problemu ze sklasyfikowaniem ich jako fantazji :P 

Tak czy inaczej - Wrocław, nasze miasto - również słynie z krasnoludków, a w ostatni weekend obchodziliśmy nawet Festiwal Krasnoludkowy. Było świetnie. Najpierw oglądałam jak się robi lizaki i sama zrobiłam dwa, a potem spośród innych atrakcji upodobałam sobie wyjątkowo lepienie z gliny. Mama nie mogła mnie odciągnąć! Co z tego wynikło? Zobaczcie poniżej :)


Working with clay.
"Mummy, here is a lollipop..."

Pracuję z gliną.
"Mamo, to jest lizak...""This is a ladybird..."

"To jest biedronka..."
"This is a boat..."

"To jest łódka..."

 "These are eyes..."

"To są oczy..."

"Mummy, this is abstract art" 8-O

"Mamo, to jest abstrakcja" 8-O

"Mummy, this is twisted abstract art" ;-)

"Mamo, to jest zakręcona abstracja" ;-)To touch the sun...

Żeby dotknąć słońca...

I have become a writer. It all started in an innocent way - with Mummy wanting to have 20 minutes of peace. She drew some lovely random figures (including a little hedgehog, which "Mummy, looks more like a parrot!") and asked me if I wanted to do some cutting. What a question? Cutting - always! So I did the cutting, then glueing and after that it all came easy. An idea of writing an illustrative story came. Or rather a BOOK. I did the talking, Mummy did the writing. And then reading it to me, for the first, second, fifth and forty fifth time... ;) I was delighted and so was Mummy. She remembered good old school times and story writing with friends when one person would write two sentences, then fold up and cover one, then the second person was writing another two sentences seeing only a little bit of the story, then folding up etc. You can imagine the kind of a story it produced ;)

Well, the second story was in my hands from the beginning - I chose the characters for drawing and cutting (a fairy and a girl... ;) and then arranged them according to my own plan. Then dictated the book.

My third attempt in literature was of a different nature. Mummy, inspired by a this idea suggested that we write "Hannah's biggest dreams book". I was keen as mustard. I dictated my biggest dreams, illustrated some of them and decided to... write "Hannah's smallest dreams book" next time ;)
A more detailed report of some lovely friendship stories and life philosophy below :)


Zostałam pisarką. Zaczęło się niewinnie - Mama chciała mieć 20 minut luzu. Narysowała przecudnej urody przypadkowe kształty (w tym jeżyka, który "Mamo, wygląda raczej jak papuga!") i zapytała, czy chcę powycinać. Co za pytanie! Wycinać zawsze. No to wycięłam. I poprzyklejałam na kartce. A potem już jakoś poszło. Żeby niby historyjkę o tym napisać. KSIĄŻKĘ znaczy się. Ja mówiłam, Mama pisała. A potem czytała mi raz, drugi, piąty, czterdziesty piąty...;) Byłam zachwycona. Mama też. Przypomniały jej się stare czasy jak to się w szkole towarzystwo zabawiało we wspólne pisanie historii, kiedy to jedna osoba pisała dwa zdania, zaginała kartkę chowając jedno zdanie, potem druga osoba dopisywała dwa widząc tylko kawałek historii, chowała jedno i podawała dalej itd. Łatwo przewidzieć jakie historie powstawały ;)

Moja druga książka była w moich rękach od początku - wybrałam postaci do narysowania i wycięcia (wróżka i dziewczynka ;) i zaaranżowałam je zgodnie z własnym zamysłem. Po czym podyktowałam treść książki, która nabierała rumieńców z każdym zdaniem :)


Moja trzecie podejście do literatury było innego kalibru. Mama zainspirowana pomysłem z Tominowa zaproponowała stworzenie książki pod tytułem "Największe marzenia Hani". Przystałam z ochotą. Wymieniłam marzenia, zailustrowałam niektóre, po czym zażyczyłam sobie napisanie kolejnej, zatytułowanej "Najmniejsze marzenia Hani". Ale to innym razem. Relacja z pisania pięknych opowieści o przyjaźni oraz wyjątków z filozofii życia - poniżej.


BOOK 1/ KSIĄŻKA 1
A teddy bear was standing by the road and waiting for the hedgehog. When the hedgehog came he ate an apple. When the hedgehog ate the apple, they both played with a lamp. The teddy said: "We can play with the lamp" and then the hedgehog said "Ok". Then they stopped and played with a ball. Then they stopped and gathered some sticks for a bonfire. Then they stopped and mummy bought them some thistle blocks which they used for building something. When it snowed already they were building snowmen. And when the night approached they watched cartoons. And the hedgehog Mum let him stay at teddy's over night. And so did Daddy.

*


BOOK 2/ KSIĄŻKA 2
A girl was standing by the road and so was a fairy. The fairy said she had a rattle and they could play with it. And then the girl said" "Did you know fairy that I had a potato to eat?". "And I have a roll to eat, girl". And then the fairy said: "Did you know I had a water pistol?". And the girl said "And I have a parking toy for cars and we can play with it". Then it was time to go to bed and they had an idea. They sneaked out of bads and were up to no good. And then the girl said "Did you know fairy I had a book to read?". And then she took off her scarf from her head and tied it on her leg. And the fairy said they could pick some flowers.

*

BOOK 3/ KSIĄŻKA 3:

"Hannah's biggest dreams"
 
"To touch the sun"

"So that I would be adult already" (Mummy, I need to draw looooong legs!)
"Że już bym chciała być dorosła" (Mamo, muszę narysować dłuuuuuugie nogi!)
"So that I could drive a car already"
"So that it would snow already"

"To watch cartoons"

"To have already my new family, like for example to have a husband and children"

Sunday, 9 September 2012

Eye to eye with a cheetah

Oko w oko z gepardem


This is the kind of a zoo that we give a strong, family "yes, please!" to! Huge spaces, happy animals, freedom, movement, only necessary barriers. Mummy saw a flamingo for the first time. Hannah stood eye to eye with a cheetah :) Fota Wildlife Park.

Takim ogrodom zoologicznym mówimy głośne rodzinne "tak"! Duże przestrzenie, szczęśliwe zwierzaki, swoboda, ruch, bariery tylko tam gdzie to konieczne. Mama pierwszy raz zobaczyła flaminga. A Hannah stanęła oko w oko z gepardem :) Fota Wildlife Park.

A magic moment. He looked at her, she looked at him. The time stopped...
Magiczny moment. On popatrzył na nią, ona na niego. Czas się zatrzymał...
As it's widely known - in the zoo there are 3 interesting things, apart from the cheetahs: sticks, feathers and throwing stones in the water... ;)
Jak powszechnie wiadomo - w zoo, poza gepardem interesujące są 3 rzeczy: kijki, piórka oraz rzucanie kamyczków do wody... ;)

"Mummy, are these ducks or swans?"
"Mamo, czy to kaczki czy łabędzie?"

Marching to say hello to a capibara
Maszeruję na powitanie kapibary

Intimate moments with a kangaroo
Chwile bliskości z kangurem


REAL??? Penguins???
PRAWDZIWE??? Pingwiny?

A million dollar questions: How many lemurs are sitting above our heads?
Pytanie za 100 punktów: ile lemurów siedzi nam nad głowami?

Friday, 7 September 2012

The shopkeeper

Sklepowa


If I was to name one game that I could play always and for unlimited amount of time - it would surely be a shop. I like all the roles involved. Love being a shopkeeper. Love being a customer. Love being a supplier with a van. I engage in polite conversations with the other parties involved in the game and can play it till literally all the potential supplies have been sold out. By potential supplies I mean any movables avaialble in the radius of 5 metres... While in Ireland - I play shop mainly with Daddy. Prices are being dictated, pretend Euros changes hands, I pass on the merchandise and tap tap tap appropriate items into my computer (a sheet with square stickers on it). My vocabulary is expanding dramatically. Daddy-the-customer makes sure I stretch enough as he orders items like "cogged wheel on axle" ;) or "wooden cart-like item with bally wheels"... I politely reply "Luckily, I have one just like that in my shop!" and the unterrupted play continues... :)

The shop game started a few months ago as a sneaky illustration to teen numbers I wanted to learn at the time. We used coloured beads and homemade Seguin boards first to get me aquainted with concrete understanding of teen numbers (beads which can be touched and seen) and then with the abstract representation of teens (written numbers). After I got the idea - I was extremely excited to engage in the shop game. I was the customer coming to the shop to buy some items for my dolly baby. Mummy the shopkeeper placed prices against each object (teen prices of course ;) and was expecting to be paid the adequate amount with colored beads I had in my basket-purse. I adored the game and have been playing it since quite regularly.

Jeśli by mnie spytać w co mogłabym się bawić zawsze i przez nieskończoną ilość czasu - z pewnością byłaby to zabawa w sklep. Lubię wszystkie role związane z handlem. Kocham być sklepową. Kocham być klientem. Kocham być także dostawcą w samochodem dostawczym. Prowadzę uprzejme pogawędki z innymi osobami zaangażowanymi w zabawę i mogę bawić się aż do dosłownego wyczerpania potencjalnych towarów. A przez potencjalne towary rozumiem wszelkie ruchomości dostępne w promieniu 5 metrów... Podczas pobytu w Irlandii - bawię się w sklep głównie z Tatą. Ceny są ustalane, udawane Euro zmienia właściciela, podaję towary i tap tap tap - wpisuję je do komputera (kartka z kwadratowymi naklejkami). Moje słownictwo angielskie poszerza sie w dramatycznym tempie. Tata stawia mi wysoko poprzeczkę prosząc o towary takie jak na przykład "kółko zębate na ośce" ;) tudzież "drewniany taki jakby wózek na kołach-kulach"... Odpowiadam uprzejmie, że "Całe szczęście mam taki właśnie towar" i zabawa bez zakłóceń przebiega dalej :).

Zabawa w sklep zaczęła się na dobre parę miesięcy temu jako ukryta ilustracja liczb-nastek, których się wtedy chciałam nauczyć. Najpierw użyłyśmy kolorowych pereł i tablic Seguina domowej roboty, żeby zaznajomić mnie z konkretnym wyobrażeniem nastek (perełki - które można policzyć, dotknąć, zobaczyć) i z ich abstrakcyjną reprezentacją (zapisane liczby). Jak to już pokapowałam - z wielką eksytacją rozpoczęłam zabawę w sklep. Ja byłam klientką, która przychodzi do sklepu po towary dla lali-dzidziusia. Mama natomiast była sklepową, która zamieściła ceny wszystkich towarów przy nich (oczywiście ceny były w nastkach) i oczekiwała zapłaty odpowiedniej kwoty kolorowymi perełkami, które nosiłam w koszyczku-portmonetce. Zabawę pokochałam miłością wielką i wielokrotnie od wtedy robiłam zakupy dla lali, ucząc się przy okazji small talku - czyli uprzejmej pogawędki o niczym z napotkanym w sklepie nieznajomym.

Home set for learning teens.
Domowy zestaw do nauki nastek.
I'm preparing the colored beads pyramid to start putting together teens (10+units).
Przygotowuję piramidkę z kolorowych perełek, żeby składać z nich (10+jedności) nastki.I'm learning how teen numbers are constructed.
Uczę się jak są skonstruowane nastki.

I'm combining concrete with abstract ;) - putting appropriate number of beads agains the teen number.
Łączę konkret z abstrakcą - tutaj układam odpowiednie ilości kolorowych pereł przy zapisanych liczbach.

In the shop - considering what to get :)
W sklepie - zastanawiam się co kupić :)
Paying "14" for the car.
Płacę "14" za samochód.

Thursday, 6 September 2012

Big blue

Wielki błękit
 

Sun, water, wind, dolphins, porpoises, seals, seagulls, cormorants, shearwaters...
Things are good :)


Słońce, woda, wiatr, delfiny, morświny, foki, mewy, kormorany, głuptaki, burzyki...
Jest dobrze :)